Author: Simon Simonsen, Sr. Security Architect, CrowdStrike